مدیریت امورمالی

 

 

  اطلاعیه

کلیه وجوه واریزی بابت دریافت خدمات، محصولات ، امور پژوهشی و آموزشی

فقط به شماره حساب 2173449002004 ( شبا IR690 1700 0000 2173449002004)

نزد بانک ملی شعبه پاستور بنام درآمد اختصاصی انستیتوپاستو ایران واریز

و طی 10 روز کاری از تاریخ واریز، به واحد درآمد تحویل نمایید.

 

سیستم چت آنلاین