فرایند اول نحوه محاسبه حقوق و مزایا:

 

انجام کلیه محاسبات حقوق و مزایای پرسنلی بطور یکجا و ماهانه در سیستم حقوق ( نرم افزار آذرخش ) بطوریکه در خصوص انجام کسورات قانونی هیچگونه تأخیر و اشکالی در انجام وظایف قانونی بوجود نخواهد آمد.
 
 
هماهنگی و ارتباط مستمر بطور سیستمی با نرم افزار صدور احکام کارگزینی .
 
 
اصلاح پرداختی ها به تفکیک نوع رابطه استخدامی و حذف پرسنل شرکتی و خرید خدمات از نرم افزار حقوق و دستمزد آذرخش.
 

تطابق لیست پرسنل ثبت شده در نرم افزار حقوق و دستمزد با اطلاعات پرسنلی در منابع انسانی.

 

بارگذاری اطلاعات حقوق و دستمزد در سامانه حقوق و مزایا ( کارمند ایران ) در راستای انجام تکالیف قانونی.

 

تکمیل و ارسال فرم درخواست وجه بند واو و سایر اعتبارات هزینه ای.

 

بارگذاری کسورات سربازان وظیفه در سایت بازنشستگی نیروهای مسلح.

 

انجام کلیه پرداختی های حق عائله و اولاد بیمه خدمات درمانی و امورات مربوط به بازنشستگان و موظفین انستیتو پاستور ایران .

 

انجام کلیه کسورات خدمات درمانی شاغلین د رسایت بیمه سلامت

 

فرایند دوم اعمال اقدامات کنترلی و نظارتی:

 

پیگیری چکهای بین راهی و واریزیهای نامشخص.

 

دقت در ضبط ضمانت نامه ها و سپرده ها.

 

حفظ و نگهداری سوابق پرسنلی از طریق اسکن مستندات.

 

تهیه صورت مغایرت بانکی 22 حساب بانکی مربوط به انستیتو پاستور ایران.

 

پاسخگویی به موارد مطرح شده از طرف دستگاههای نظارتی .

 

 

فرایند سوم دریافتها و پرداختها:

 

فعال سازی و استفاده از سامانه صدور حواله الکترونیکی بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف قانونی بابت دریافت کلیه وجوه اعتباری انستیتو.

 

انجام پرداختهای تنخواه گردان واحدها.

 

عودت سپرده های شرکتها.

 

 

فرآیندچهارم - دریافت درآمد اختصاصی از خزانه:

 

واحد درآمد در پایان هر ماه صورتحساب بانک ملی و صورتحساب بانک مرکزی را باهم مطابقت می دهد و در صورت عدم مغایرت بابت وجوه دریافتی، مبالغ انتقال یافته را به تفکیک عنوان برنامه اعتباری ( برنامه درآمدی از قبیل درآمد حاصل از ارائه خدمات بهداشتی- درآمد حاصل از فروش کالا و ..... ) به صورت ریز در محل عنوان اعتباری بودجه ای خود قرار داده و جمع هر عنوان اعتباری را به اطلاع مدیر امور مالی می رساند

 

و ایشان نیز بعد ازکنترل و تائید به اداره دریافت و پرداخت جهت تهیه و تکمیل فرم درخواست وجه ارجاع می دهد و وجوه درآمدی اعلام شده را پس از کسر 3% مالیات از بانک مرکزی و به تفکیک عنوان اعتباری از بانک مرکزی دریافت می دارد ، وجوه دریافت شده به حساب بانک درآمد اختصاصی واریز میگردد ، پس از وصول درآمد اختصاصی گزارش وصولی مذکور به واحد بودجه و پایش عملکرد پاستور ارجاع میگردد.