فرایند حقوق و دستمزد در انستیتو پاستور ایران پس از درخواست کارمند به کار آغاز و پس از تاييد مديریت توسعه سرمایه انسانی پرسش نامه استخدامي توسط تكميل مي شود.سپس پرونده پرسنلي توسط واحد اداری موسسه تهيه و پرسش نامه استخدامي٬عكس٬كپي شناسنامه٬كپي مدرك تحصيلي و كپي كارت پايان خدمت در اين پرونده بايگاني مي شود. به واحد اداري در مورد زمان شروع به كار کارمند هماهنگ مي شود تا زمان شروع به كار نيز در قرارداد ملحوظ شود.. پس از تاييد مديريت قرارداد به كارگزيني برگشت شده و در پرونده پرسنلي کارمند بايگاني مي شود. در نهايت كارت ساعت توسط كارگزيني براي کارمند جديد صادر مي شودسپس مشخصات فردي پرسنل شامل نام و نام خانوادگي ٬ نام پدر٬شماره شناسنامه٬تاريخ تولد٬محل تولد٬وضعيت تاهل٬… وهمچنين اطلاعات پرسنلي شامل ميزان حقوق و مزايا٬سنوات خدمت٬تاريخ استخدام٬وضعيت خدمت نظام وظيفه٬نوع استخدام٬مركز هزينه و...توسط مسئول كامپيوتر قسمت كار گزيني ثبت مي گردد. نحوه ورود و خروج پرسنل توسط دستگاه كارت ساعت به شرح زير است: به هنگام ورود و خروج پرسنل ٬ هر يك از افرادكارت مربوط به خودش را از ميان كارت ساعت زن عبورداده و بدين وسيله ساعت ورود پرسنل از طريق سيستم ثبت مي گردد.لازم به توضيح است كه از زمان عبور كارت از ميان دستگاه توسط افراد و به جهت اطمينان از ثبت اوقات كار مي بايست شماره شناسايي فردمربوطه در صفحه دستگاه كارت ساعت توسط خود فرد رويت گردد و در صورت عدم مطابقت با شماره شناسايي فردمذكور مراتب مي بايست از طرق خود فرد به اطلاع مسئول كامپيوتر قسمت كارگزيني رسانده شود.
براي پرسنلي كه تاخير٬خروج غير مجاز يا تعجيل داشته اند٬برگه بدون نوع(برگه هاي ورود و خروج بدون مجوز) در سيستم صادر مي شود و با توجه به برگه هاي مرخصي ياماموريتي كه پرسنل خود به واحد اداری مي آورند برگه بدون نوع آنها به برگه مرخصي يا ماموريت تبديل مي شود و اگر نيارند در زمان محاسبه حقوق در سيستم غيبت ثبت مي شود. همچين براي پرسنلي كه به هر دليلي كارت را به همراه ندارند نام آنها به همراه با زمان ورود و خروج آنها توسط انتظامات در ليست پرسنل بدون كارت ثبت مي شود و روز بعد به واحد اداری ارائه مي شود و توسط اپراتور كارگزيني به طور دستي به سيستم واردمي شود.


براي ماموريتها ٬فرم درخواست ماموريت توسط فرد تكميل مي شود و به تاييدمسئول قسمت مربوطه مي رسد و مديریت هم آن را تاييد مي كند. سپس به كارگزيني ارجاع شده و حكم ماموريت براي شخص مورد نظر صادر مي شود.فرم درخواست ماموريت ضميمه حكم ماموريت مي شود. حكم ماموريت در سه نسخه چاپ شده كه ابتدا به تاييد مدیریت اداري مي رسد و پس از ان يك نسخه به شخص مامور٬يك نسخه به واحد اداری و يك نسخه به پشتيباني براي تهيه بليط و....منتقل مي شود.يك نسخه از فرم درخواست ماموريت به همراه حكم ماموريت در كارگزيني بايگاني مي شود. وقتي مامور از ماموريت برگشت فرم تاييد ماموريت را از كارگزيني دريافت و تكميل نموده و به تاييد سرپرست قسمت مربوطه نيز مي رساند.همچنين بليط رفت و برگشت٬گزارش ماموريت و حكم ماموريت نيز ضميمه اين فرم مي شود.هر چند جايي براي امضاء مديریت در اين فرم تعبيه شده است ولي عملا به تاييد مديریت نمي رسد.در نهايت هم به تاييد رئيس كارگزيني رسيده و به مالي ارجاع مي شود.مالي بر اساس مدت زمان مشخص شده در برگه تاييدماموريت و هزينه هاي انجام شده اقدام به محاسبه و منظور كردن آن در فيش حقوقي مي كند و فرم تاييدماموريت به همراه ضمائم آن ضميمه سند حسابداري مي شود.


در پایان ماه کلیه لیست کارکرد پرستل از سیستم ثبت کارکرد توسط مسئول اداری استخراج و پس از بررسی توسط شخص مستقلی به واحد مالی جهت محاسبه حقوق و دستمزد ارسال میشود .


در این خصوص نوسانات حقوق تهیه نمیشود


مسئول حقوق کارکردها را در سیستم محاسبه حقوق وارد کرده و بر اساس اطلاعات ریالی که در حکم حقوق بوده نسبت به تهیه لیست حقوق اقدام مینماید و سپس لیست حقوق را به مدیر مالی ارایه مینماید

مدیر مالی نسبت به صحت محاسبه لیست اقدام و سپس برای تایید مدیریت عامل ارسال مینماید و در صورتیکه ایشان تایید نمود لیست را به امور مالی عودت تا در خروجی آن در دیسکت بانکی تهیه شود
پس از پرداخت حقوق لیست بیمه و مالیات بر اساس لیست پرداختها تهیه و نسبت به صدور چک بیمه و مالیات اقدام میگردد.