تماس با امور مالی

 

021-64112705

داخلی های مالی 
آقای طریقی 2705
خانم باروق 2767
آقای نوروزی 2766
آقای زمانی 2757
آقای اسدی فر 2768
آقای محمدزاده 2780
آقای گودرزی 2776
آقای رضایی 2760
خانم مومنی 2761
خانم شاه بهرامی 2771
آقای نفری 2781
آقای باتشی 2773
اقای عبدالهی 2772
خانم عباسی 2783
آقای وظیفه 2782