انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید

اخبار و رویدادها

بازدید دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری از انستیتو پاستور ایران

99/04/15

بازدید دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری از انستیتو پاستور ایران
دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری در جریان بازدید و در گفت و گو با مسئولین انستیتو پاستور ایران با اشاره به جایگاه ارزشمند این مرکز اظهار کرد: دوره چهار ماهه مواجهه با کووید-19 نشان داد که نهادهایی مانند انستیتو پاستور ایران از آثار بنیادی و مهمی در حوزه بهداشت و درمان و فراتر از آن از منظر اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی برخوردار هستند و این روزها ارزش این نهاد یکصد ساله، بیش از پیش در اذهان عمومی یادآوری شده است.
دیدار سفیر فرانسه در ایران از انستیتو پاستور ایران

99/04/04

دیدار سفیر فرانسه در ایران از انستیتو پاستور ایران
در ابتدای این دیدار، توضیحاتی در مورد فعالیت های انستیتو پاستور ایران در طول صد سال خدمت ارائه شد.
دیدار نماینده دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران از انستیتو پاستور

99/03/27

دیدار نماینده دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران از انستیتو پاستور
در دیدار دکتر کریستف هملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران از انستیتو پاستور ایران کیت های جدید تشخیص کروناویروس اهدایی این سازمان به انستیتو پاستور ایران تحویل داده شد