گام شماره 1
فرم تقاضای همکاری انستیتوپاستور ایران
کلیه اطلاعات ثبت شده در این فرم ملاک پذیرش متقاضی بوده و ارائه مدارک معتبر هنگام بکارگیری الزامی است و درصورت عدم ارائه اسناد مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد. تکمیل این فرم به منزله استخدام نبوده و صرفا جهت ایجاد بانک اطلاعات متقاضیان همکاری می باشد تا در زمان نیاز با رعایت فضای رقابتی و مصاحبه و .. از آن استفاده گردد.
سوابق ایثارگری ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گام شماره 2
سوابق تحصیلی ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گام شماره 3
سوابق شغلی: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام موسسه:
نوع قرارداد
عنوان شغلی:
شهر:
زمان اشتغال(ماه)
علت فسخ قرارداد
سوابق دوره آموزشی --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام دوره آموزشی:
نام موسسه
مدت دوره
گواهینامه:
مستندات سوابق عضویت در مجامع،انجمن ها و...
گام شماره 4
مهارت های فردی زبان خارجی و نرم افزارها------------------------------------------------------------------------------------------------------
زبان خارجی:
خواندن
نوشتن
مکالمه:
درک مطلب
نام نرم افزار
سطح مهارت
مشخصات معرفین-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی:
شغل:
محل اشتغال
نسبت
آدرس و شماره تلفن
سایرموارد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صحت مندرجات فرم را تایید می نمایم و چنانچه خلاف هریک از موارد اثبات شود انستیتو مجاز به هرگونه اقدام می باشد و حق هیچگونه اعتراض را نخواهم داشت

سیستم چت آنلاین