فراخوان شرکت در طرح کارآزمایی دوز بوستر واکسن کووید-19 انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید

اخبار و رویدادها

دکتر عین اللهی وزیر بهداشت در کنفرانس خبری: توسعه همکاری های پزشکی ایران و کوبا

01/02/25

دکتر عین اللهی وزیر بهداشت در کنفرانس خبری: توسعه همکاری های پزشکی ایران و کوبا
دکتر بهرام عین اللهی صبح روز یکشنبه در حاشیه مراسم هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا با اعلام اینکه امروز با حضور هیئت بلند پایه کوبایی، طرح‌های مشترک جدیدی در انستیتو پاستور ایران افتتاح می‌شود