انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید

اخبار و رویدادها

۲ واکسن جدید تولید انستیتو پاستور ایران به سبد واکسیناسیون کشور افزوده می شود

00/10/04

۲ واکسن جدید تولید انستیتو پاستور ایران به سبد واکسیناسیون کشور افزوده می شود
رییس مجتمع تولیدی-تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران گفت: ۲ واکسن جدید تولید انستیتو پاستور ایران به سبد واکسیناسیون کشور اضافه می شود
طراحی کیت ویژه تشخیص اُمیکرون در انستیتو پاستور ایران

00/09/30

طراحی کیت ویژه تشخیص اُمیکرون در انستیتو پاستور ایران
آزمایشگاه مرجع کووید ۱۹ در انستیتو پاستور ایران، کیت ویژه تشخیص اُمیکرون را طراحی کرده و این کیت تشخیص ایرانی، از نیمه آذرماه در آزمایشگاه های کشور توزیع شده است.