عنوان خدمت

نگهداری در شرایط ویژه و خاص (انکوباسیون) در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک

شناسه خدمت
16051490114
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

انکوباسیون = نگهداری در شرایط ویژه و خاص ( مورد استفاده در تستهای تحقیقاتی بیولوژیک)

مدارک مورد نیاز

درخواست

مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه 2- انجام خدمت 3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
2 الی 3 روز
ساعات ارائه خدمت
اداری(4 الی 16)
تعداد بار مراجعه حضوری
2 بار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
120.000 ریال به ازای هر نمونه در 24 ساعت
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112265-66
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش نانوبیوتکنولوی - آقای دکتر چیانی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین