عنوان خدمت

آزمايش اندازگيري ميزان فنيل آلانين به روش HPLC

شناسه خدمت
16022996100
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص یک نوع از بیماریهای متابولیک نوزادان به این روش

مدارک مورد نیاز

نسخه پزشك

مراحل گردش کار

1- جداسازي پلاسماي خون كامل بيماران 2- آماده سازي نمونه جهت تزريق به دستگاه HPLC 3- تزريق نمونه به دستگاه و پرينت جواب بيمار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
1 روز
ساعات ارائه خدمت
ساعت اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
250.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112809
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوشیمی - خانم فارسیان
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین