مأموریت مرکز مدیریت کلیه امور مرتبط با اعضای هیأت علمی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی‌های آنان در راستای ارتقای کیفی و کمی آموزشی، پژوهشی و خدماتی جهت وصول به اهداف انستیتوپاستور ایران است

سیستم چت آنلاین