آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در زنجان

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در زنجان

تزریق اولین موارد انسانی فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا، تولید انستیتو فینلای کوبا که با مشارکت انستیتو پاستورایران پیش می رود در تاریخ 9 اردیبهشت سال 1400 در شهر زنجان به عنوان دومین شهر کشور که وارد مطالعه شده است آغاز شد.

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک
آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک

فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید انستیتو فینلای کوبا که با مشارکت انستیتو پاستور ایران تولید و به مرحله سوم کارآزمایی بالینی در دو کشور رسیده است آغاز شد.