کارکنان  هیئت علمی

 

 دکتر احسان مصطفوی

 دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی

 

 دکتر سنا عیب پوش

  دکتر صفورا غریب زاده 

 

 

محقق فرا دکترا

 

دکتر احمد محمودی

 

کارکنان غیر هیئت علمی  

 خانم منیژه یوسفی بهزادی  

 

 دکتر صابر اسمعیلی

 

  آقای احمد قاسمی 

هانیه فرد گلی

شعله مصلحت

 

 آقای علی محمدی 

 

آقای حامد حنیفی 

 

دانشجویان 

لیلا مونسان

مجید همتی

حسین آهنگری کهن