کارکنان فناوري اطلاعات

 

 

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تلفن

مهندس علی ناشر احکامی

کارشناس ارشد کامپیوتر  مدیر اداره آمار و  فناوری اطلاعات  02164112437

مهندس لیلا شکوهی

 كارشناس ارشد نرم افزار کارشناس نرم افزار 02164112438

مهندس مرضیه حق شناس

كارشناس فناوري اطلاعات   کارشناس خدمات کاربران و سامانه های اداری 02164112438

مهندس کاظم امانی 

كارشناس فناوري اطلاعات   کارشناس امنیت  02164112437

مهندس مانیا مروتی

كارشناس فناوري اطلاعات    كارشناس شبكه  02164112433

مهندس محمد رضا شیدافر

کارشناس کامپیوتر-نرم افزار کارشناس زیرساخت شبکه 02164112414

مهندس نعیمه عظیمی

کارشناس کامپیوتر --- 02164112436