پروژه‌های ملی/برون‌سازمانی در 5 سال گذشته:

 

  • توسعه زیست فن‌آوری سنتز آمپی‌سیلین با استفاده از آنزیم پنی‌سیلین اسیلاز تثبیت‌شده. صندوق حمایت از پژوهشگران و فن‌آوران کشور
  •  
  • دو عنوان طرح با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فن‌آوران کشور
  •  
  •  پنج عنوان طرح در زمینه دارورسانی هدفمند با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو وابسته به نهاد محترم ریاست جمهوری