عنوان خدمت

کروماتوگرافی(HPLC) آنالیزی (جدا سازی مواد بر اساس خواص الکتریکی، وزن مولکولی و PH)

شناسه خدمت
16051490117
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

کروماتوگرافی(HPLC) آنالیزی ( جدا سازی مواد بر اساس خواص الکتریکی ، وزن مولکولی و PH)

مدارک مورد نیاز

درخواست

مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه 2- انجام خدمت 3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
1 الی 2 روز
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
حداکثر 2 بار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
600.000 ریال به ازای هر تزریق از نمونه
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112265-66
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش نانوبیوتکنولوی - آقای دکتر فرهنگی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین