عنوان خدمت

فروش تولیدات زیستی

شناسه خدمت
16011494000
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

فروش انواع واکسن ها ، کیت های آزمایشگاهی ، سرم(پاتن) و حیوانات آزمایشگاهی

مدارک مورد نیاز

اصل فیش واریزی- پر کردن فرم درخواست- ارائه مجوزهای لازم

مراحل گردش کار

1- درخواست مشتری 2- استعلام از بخش های تولیدی،انبار و کیفیت 3- ارسال پیش فاکتور واریز 4- واریز وجه و صدور فاکتور در حضور نماینده سازمان 5- تحویل محصول

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
800 خدمت در سال
ساعات ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوری
یک بار برای هر خدمت
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
بر اساس تعرفه مصوب انستیتو
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
راهنمای خدمت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
02634916012, 2634916045
اطلاعات مسئول پاسخگو
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین