عنوان خدمت

تشخیص بیماریهای انتروباکتریاسه (شیگلا،سالمونلا و اشریشیاکلای)

شناسه خدمت
16021491116
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص اکولی،سالمونلا و شیگلا

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه درخواست خدمت از یکی از ارگانهای بهداشتی کشور** ارسال نمونه طبق معیارهای اعلامی*** پرسشنامه حاوی اطلاعات بیمار

مراحل گردش کار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
72 ساعت جواب اولیه و یک هفته جواب نهایی
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112221
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیولوژی مولکولی - آقای دکتر مستعان
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین