عنوان خدمت

آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری

شناسه خدمت
16022994100
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت

آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری به روش NIH ، برای ارزیابی واکسن های ضدهاری وارداتی انسانی و حیوانی(توسط شرکتهای واردکننده واکسن) قبل از ورود به بازار مصرف و نیز ارزیابی واکسنهای دامی ساخت داخل ، صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز

ارسال درخواست کتبی انجام آزمایش از شرکتهای واردکننده واکسن و یا سازمانهای تولید کننده واکسن های داخلی.

مراحل گردش کار

1- پذیرش نمونه واکسن وارداتی و یا ساخت داخل: الف) ثبت ب)کدگذاری 2- تهیه بذر ویروسی: الف) تزریق سویه ویروسی چالش به 20 راس موش ب) جدانمودن مغزموشهای آلوده قبل از مرگ کامل ج) تهیه سوسپانسیون مغزی ازویروس چالش د) همگن کردن بافت مغزی ه) شفاف سازی سوسپانسیون بافت مغزی 3- تیتراسیون بذرویروس چالش : الف) تهیه 5 رقت سریال از بافت مغزی ب) تزریق داخل مغزی هریک از رقتها به 10 راس موش سفیدآزمایشگاهی ج) پایش موشها به مدت 2هفته ازنظر بروز علائم هاری و مرگ و میر د) محاسبه تیتر ویروس براساس مرگ ومیر موشها درهررقت ویروسی. 4- تهیه رقتهای سریال از واکسن مورد آزمون و واکسن رفرانس با پتانسی مشخص 5- تزریق داخل صفاقی هریک از رقتهای سریال از واکسن مورد آزمون و واکسن رفرانس به 10 راس موش سفید آزمایشگاهی 6- تزریق داخل مغزی ویروس چالش با تیتر مشخص به تمامی موشهای تزریق شده با واکسن مورد آزمون و واکسن رفرانس 7- پایش موشها به مدت 2 هفته 8- شمارش موشهای زنده و مرده در پایان مدت مذکور 9- محاسبه ED50 واکسن مورد آزمون در مقایسه با واکسن رفرانس و تعیین پتانسی نسبی واکسن مورد آزمون

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
یک ماه
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
51.600.000 ریال *** رایگان (برای واحد تولید واکسنهای ویروسی کرج)
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112228
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش هاری - دکتر محمد صادق خسروی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین