عنوان خدمت

آزمايش تعيين فعاليت آنزيم DHPR

شناسه خدمت
16022996101
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

آزمايش تعيين فعاليت آنزيم DHPR ** تشخیص یک نوع از بیماریهای متابولیک نوزادان به این روش

مدارک مورد نیاز

نسخه پزشك

مراحل گردش کار

* پس از تهيه هموليزات و آماده سازي محلول هاي لازم جهت انجام تست ،فعاليت آنزيم DHPR توسط دستگاه اسپكتروفوتومتر اندازه گيري مي شود.

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
31 روز** در صورت تقاضاي مجدد پزشك و يا درخواست آزمايشگاه(تشخيص احتمال نوع غير كلاسيك) تكرار مي شود
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112809
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوشیمی - خانم دکتر خانی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین