گروه تحقيقات بالينی


پایه گذاری این گروه در سال 1355با تأسيس بخش پاتولوژی آغاز گردید و سپس سایر بخشها به آن اضافه شدند. هدف اصلی این گروه، تحقيقات بالينی و کاربرد ی در زمينه بيماريهای عفونی و سرطان ها می باشد .
مطالعات عمده اين بخش بر روی جنبه های اپيدميولوژيک و ژنتيک بيماري های عفونی و کانسرها در ايران استوار می باشد و همچنين در زمينه های آموزشی و خدماتی نيز فعاليت می نمايد.

اين گروه دارای زير بخشهای زير می باشد:

 بخش تحقيقات بالينی

بخش ميکروسکوپ الکترونی

آزمایشگاه شیمی دارویی 

 بخش تحقيقات بالينی : عمده مطالعات پژوهشی در زمينه های فوق الذکر در اين بخش صورت می گيرد. 
بخش ميکروسکوپ الکترونی : ارائه خدمات آموزشی و همکاری در پروژه های پژوهشی با ساير بخشها در اين بخش متمرکز می باشد .