سرپرست معاونت تولید انستیتو پاستور

 

 

 

       

    نام: دکتر مهدی 

    نام خانوادگی: پریان نوغانی

    تلفن: 36102313-026

    فکس: 36102900-026

    پست الکترونیک :      m_paryan@pasteur.ac.ir  

    آدرس: اتوبان تهران کرج - کیلومتر 25- روبروی اتمسفر - مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

 

 

 

سیستم چت آنلاین