مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید در ﺳﺎل ۱۳۹۵ موفق به اخذ موافقت اصولی تاسیس شد.
این مرکز جهت گسترش پژوهش و آموزش‌های مرتبط با بیماری‌های عفونی نوپدید و بازپدید و پایش، تشخیص و کنترل این دسته از بیماری‌ها در کشور شکل گرفته است.

ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ این مرکز فراهم سازی اطلاعات درست و دانش به روز برای مسوولان و کارشناسان ایران و سایر کشورهای دنیا در حوزه بیماری‌های عفونی نوپدید و بازپدید، ارائه مشاوره‌های فنی و تخصصی به وزارت بهداشت، دانشگاهیان و محققان کشور و سایر کشورها در حوزه بیماری‌های عفونی نوپدید و بازپدید، پاسخ‏گویی مناسب به نیازهای کارشناسان ذی‌ربط در حوزه مراقبت، پایش و تشخیص بیماری‌های عفونی نوپدید و بازپدید در سطح کشور و بین الملل،آموزش و ارتقاء سطح علمی موسسات و سازمان‌های مرتبط با پاسخ‏گویی در حوزه‌های نظام مراقبت، تشخیص و پایش بیماری‌های نوپدید و بازپدید در ایران و در سطح بین‌المللی، مشاوره و آموزش نظام مراقبت بیماری‌های عفونی نوپدید و بازپدید به دست‏اندرکاران مرتبط در ایران و کشورهای دنیا، توسعه و بکارگیری علوم مرتبط با بیماری‌های عفونی نوپدید و بازپدید می باشد
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی مرجع کشوری طاعون، تولارمی، تب کیو، آربوویروس‌های و تب‌های خونریزی دهنده ویروسی و بخش های تحقیقاتی دیگر انستیتو پاستور ایران نیز بخش های انگل شناسی، میکروب شناسی، ایمونولوژی و ویروس شناسی با این مرکز همکاری می کنند.

 رئیس مرکز: دکتر احسان مصطفوی

معاون پژوهشی مرکز : مصطفی صالحی وزیری 

اعضای هیئت علمی

دکتر احسان مصطفوی :استاد مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید

دکتر کیهان آزاد منش :استاد مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید

دکتر سعیدرضا نداف دزفولیاستاد مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید

دکتر مصطفی صالح وزیری: دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر تهمینه جلالی : استادیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر ذبیح اله شجاع :دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر صابر اسمعیلی : استادیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر ناصح ملکی راواسان :دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر فهیمه باقری امیری:استادیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر مهدی روحانی : استادیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

آرش آرش کیا : استادیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر سنا عیب پوش : استادیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر فریبرز بهرامی : استادیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر محمد حسن پوریای ولی:استادیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر کاظم باعثی :دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های نو پدید و باز پدید

سیستم چت آنلاین