اهم فعالیت‌های بخش در راستای تولید فرآورده:

 

 • تولید نانوذرات فلزی پوشش‌دار و بدون پوشش
 • تولید نانوذرات غیرفلزی پوشش‌دار و بدون پوشش
 • تولید کوانتوم دات‌ها
 • دانش فنی و علمی تولید و استخراج آنزیم‌های موردنیاز در تشخیص
 • دانش فنی تثبیت آنزیم‌ها جهت کاربردهای تجاری
 •  

       اهم فعالیت‌های بخش در راستای خدمات تخصصی:

 •   سنتز نانوذرات فلزی و غیرفلزی پوشش‌دار و بدون پوشش
 •        سنتز کوانتوم دات‌ها
 •      انجام تست آنتی باکتریال برای تولیدات نانو
 •         تعیین قطر نانوذرات و پتانسیل زتای آن‌ها
 •        فرمانتاسیون
 •        تخلیص مواد پروتئینی
 •       طراحی اتاق‌های تمیز
 •        مستندسازی تولید محصولات