فایل های آموزشی مدیریت دانش 

 

چرخه دانش و ثبت دانش ( دانلود )

 

ثبت درخواست دانش ( دانلود )

 

پاسخ به درخواست دانش و ارزیابی پاسخ درخواست دانش ( دانلود ) 

 

آموزش جستجوی، دانش سوال و مستند  ( دانلود ) 

 

آشنایی با پروفایل  ( دانلود ) 

 

ارزیابی محتوی دانش  ( دانلود ) 

 

ارزیابی اولیه دانش  ( دانلود )

 

ارتباط با دیگران ( دانلود )

 

آموزش سامانه جامع مدیریت   ( دانلود )

سیستم چت آنلاین