1.آیا امکان ارسال نمونه برای عموم فراهم است؟

خیر، برای ارسال نمونه نیاز به هماهنگی ، یکی از مراکز

  • ادراه مبارزه با بیماری های منتقله از طریق آب و غذای وزارت بهداشت
  • آزمایشگاه مرجع سلامت

می باشد و ارسال نمونه از این  مراکز به این آزمایشگاه امکان پذیر می باشد. 

 

2.آیا مرکز مشابه دیگری برای ارسال نمونه بیماران وجود دارد؟

خیر، در حال حاضر مرکزی که برای بیماران خدمات تشخیص اکولی بیماریزا و شیگلا را انجام دهد وجود ندارد. 

 

3.در چه مواقعیامکان ارسال نمونه وجود دارد؟

  • موارد همه گیری
  • موارد خاصی از قبیل مراسمات عمومی مثل راهپیمایی اربعین
  • تعداد مبتلایان زیاد دربازه زمانی کوتاه 

 

4.در استانها و شهرستانها هماهنگی ارسال نمونه با چه کسی انجام شود؟

هردانشگاه علوم پزشکی کارشناس مبارزه با بیماریهای مستقر دارد، برای ارسال نمونه با ایشان هماهنگی لازم انجام شود. 

 

5.ارسال نمونه در تعطیلات به چه شکلیصورت می گیرد؟

در مواقع بحرانی پزشک آزمایشگاه به درخواست مراجع ذی صلاح اورژانسی عمل خواهد کرد در سایر موارد در اولین روز بعد از تعطیلات برای ارسال نمونه طبق الزامات مناسب خواهد بود.

سیستم چت آنلاین