• دادن خدماتی مثل  password-user,نگه داری اطلاعات و امکاناتی که بنا به شرایط و آیین نامه های داخلی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

  • ورود اطلاعات کلیه بانکهای اطلاعاتی بخش فناوری اطلاعات

  • تهیه گزارشات و نمودارها بنا به درخواست مجموعه

  • ارائه خدمات مورد نیاز کاربران و به روز رسانی خدمات پیشرفته

انجام ساير امور محوله در حوزه فناوری اطلاعات با صلاحدید مقام مافوق

* کارشناس این پست سازمانی مجاز به انجام کار شخصی بر روی رایانه های پرسنل نبوده و در صورت مشاهده به مراجع ذیصلاح بمنظور رسیدگی گزارش داده می شود.