گزارشات مناقصه های منتشر شده در سال 98-99

 

* مناقصه عمومی یک مرحله ای دستگاه چیلر هوا خنک 100 تن

* مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران سال 98

* مناقصه عمومب یک مرحله ای قرارداد خرید تجهیزات ونصب و راه اندازی بستر فیبر نوری شبکه وسیستم دوربیین مداربسته مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور

*مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور به صورت حجمی

 

ورود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)