گزارشات مناقصه های منتشر شده در سال 1400

  • مناقصه عمومی یک مرحله ای بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور ایران به صورت حجمی  تاریخ ثبت  14/04/1400
  • مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران  03/09/1400 
  • مناقصه عمومی یک مرحله ای فرخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران برای اجرای اسکلت بتنی   16/09/1400

 

گزارشات مناقصه های منتشر شده در سال 98-99

 

* مناقصه عمومی یک مرحله ای دستگاه چیلر هوا خنک 100 تن

* مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران سال 98

* مناقصه عمومب یک مرحله ای قرارداد خرید تجهیزات ونصب و راه اندازی بستر فیبر نوری شبکه وسیستم دوربیین مداربسته مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور

*مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور به صورت حجمی

 

ورود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

سیستم چت آنلاین