تحقیق و توسعه در راستای فن آوری/فرآوری محصولات بیولوژیک/غیر بیولوژیک برای پیش گیری- تشخیص و درمان بیماری های عفونی و غیر عفونی از اهداف این بخش می باشد. تولید مواد اولیه دارویی با استفاده از سیستم های تخمیر و یا کشت سلول های گیاهی با نگرش تدوین دانش فنی تا مقیاس نیمه صنعتی، ارتباط با صنایع مربوطه در راستای حل مشکل در این مرکز قابل انجام می باشد. بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی با اتکاء به دانش و تجربیات به دست آورده تلاش می نماید با استفاده از حامل های نانویی عملکرد آنها را هدفمند ودر نتیجه مصرف داروها کاهش یابند در همین راستا با اتکاء به دانش موجود و نیاز صنعت بهداشتی کشور این بخش در زمینه ساخت ایمیونوسنسور های فیزیکی و آرایه های پروتئینی برای شناسایی عوامل عفونی فعالیت می نماید. تحقیق و توسعه با استفاده از شارش سرد برای درمان بیماری های عفونی پوستی و استریل کردن مواد داروئی بیولوژیک و غیر بیولوژیک می تواند برای نیل به توسعه بهداشت کشورکمک شایانی نماید.

سیستم چت آنلاین