تعيين اولويت‏هاي تحقيقاتی بيوتكنولوژي


· انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي زيست فناوري


· تحقيق در زمينه روش‏هاي جديد بيوتكنولوژي و كاربرد آنها


· همكاري و ارتباط مستمر با موسسات و مراکز مشابه


· توانمند سازي ساختار نيروي انساني با پذيرش نيروهاي جوان، فعال و خلاق


· انتقال تكنولوژي


· برگزاري كارگاهها و سمينارهاي داخلي و بين المللي


· بسترسازی جهت افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه در زمینه های مرتبط با زیست فناوری