امور ایثارگران

 هم خانواده‌هاى شهداى عزیزمان و هم خانواده‌هاى اسراى عزیزمان و هم جانبازان عزیزمان و خانواده‌هاى گرامیشان، قدر خودشان را بدانند و مطمئن باشند که عمل آنها امروز خیلى ارزش داشته و دارد و تأثیر زیادى براى عظمت اسلام داشته و خواهد داشت. 

                            از بیانات رهبر فرزانه در دیدار با جمع کثیرى از جانبازان 42/80/8631

  

·         معرفی
 
·         اخبار
 

سیستم چت آنلاین