معرفی امور ایثارگران 

 

تاريخچه:
 
  به استناد ماده 14 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 و متعاقب ابلاغ آئين نامه هاي اجرائي قانون مذكور از سوي دولت هشتم جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 و هماهنگ و همزمان با ديگر سازمان ها و موسسات دولتي و عمومي مشمول اين قانون؛ از سوي آقاي دكتر محمد تقي خاني، رئيس وقت انستيتو پاستور ايران، اولین مشاور رئيس و مسئول هماهنگی امور ايثارگران انستيتو پاستور ايران منصوب گرديد.