• اعضای کمیته مدیریت تضمین کیفیت

 

 

 

 اعضای کمیته مدیریت تضمین کیفیت

تاریخ به روز رسانی: 14/11/1399

خانم دکتر فیروزه فرح تاج

 دبیر کمیته مدیریت تضمین کیفیت انستیتو پاستور ایران

آقای دکتر اسلامی فر

عضو کمیته مدیریت تضمین کیفیت و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی

آقای دکتر مهدی روحانی

عضو  کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

آقای مهندس رضا فرزاد

عضو  کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

آقای محمد صادق شمس

عضو  کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

آقای مهندس ابراهیم علمی قرجه قیا

عضو  کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

خانم سمانه منصوری

مسئول دبیرخانه کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

خانم فریده نیکنام اسکوئی

جانشین مسئول دبیرخانه کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

آقای دکتر مصطفی صالحی وزیری

مدیرخدمات تخصصی سلامت و رئیس کمیته مدیریت تضمین کیفیت

 

 

 

 

سیستم چت آنلاین