دکتر وحید خلج   (رئیس بخش)

 

دکتر فریدون مهبودی

 

دکتر سروش سرداری

 

دکتر حسن میرزاحسینی

دکتر فاطمه دوامی 

 

دکتر فاطمه کاظمی 

 

  دکتر لیلا نعمت اللهی 

 

 

دکتر محمد عزیزی 

 

دکتر یگانه طالب خان گروسی 

 

دکتر بهروز وزیری 

 

دکتر مرجان محمدی 

 

دکتر نوشین داودی

 

دکتر دلاور شهباززاده

 

دکتر کامران پوشنگ باقری

 

دکتر مهدی بهدانی

 

دکتر صدیقه ذاکری

 

دکتر نويد دين پرست جديد

 

دکتر اکرم ابوئی مهریزی

 

دکتر عباسعلی راز

 

دکتر آذر تحقیقی

 

دکتر ناصح ملکی