ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و آموزش های مرتبط با واکسن های ویروسی و پایش، تشخیص و کنترل این دسته ازبیماری ها، به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات واکسن های ویروسی برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

 

ماده 2- اهداف:

1- فراهم سازی اطلاعت درست و دانش به روز برای مسئولان وکارشناسان ایران و سایر کشورهای دنیا در حوزه واکسن های ویروسی

2- ارائه مشاوره های فنی و تخصصی به وزارت بهداشت، دانشگاهیان و محققان کشور و سایر کشورها در حوزه واکسن های ویروسی

3- پاسخگویی مناسب به نیازهای کارشناسان ذیربط در حوزه واکسن های ویروسی

4- آموزش و ارتقاء سطح علمی موسسات و سازمان های مرتبط با پاسخگویی در حوزه های نظام مراقبت، تشخیص و پایش واکسن های ویروسی در ایران و در سطح بین المللی

5- مشاوره و آموزش نظام مراقبت واکسن های ویروسی به درست اندرکاران مرتبط در ایران و کشورهای دنیا

6- توسعه و بکارگیری علوم مرتبط با واکسن های ویروسی

7- انجام پژوهش های اپیدمیولوژیک و بالینی در حوزه واکسن های ویروسیجهت اصلاح سیستم خدمات بهداشتی-درمانی کشور

8- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مرتبط با حوزه واکسن های ویروسی و انتشار آن ها

9- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه واکسن های ویروسی

10- آموزش اصول مدیریت طغیان واکسن های ویروسی در سطح کشور و سطح بین الملل

 

ماده 3- ارکان

 

1- شورایعالی

2- رئیس مرکز

 

ماده 4- اعضای شورای عالی مرکز عبارت اند از:

1- رئیس انستیتو پاستور ایران

2- معاون تحقیقات و فناوری اسنتیتو پاستور ایران

3- رئیس مرکز

4- چهار نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس انستیتو پاستور ایران

 

ماده 5- وظایف شورای عالی

 

1- تصویب خط مشی

2- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب برنامه سالانه مرکز

4- بررسی و تصویب گزارش سالانه مرکز

5- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصصی و با رعایت ضوابط قانونی

6- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی و اجرایی مرکز

7- پیشنهاد سازمان و تشکیلات

 

تبصره: مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس انستیتو پاستور ایران هر 4 سال یک بار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

 

ماده 7- وظایف رئیس مرکز

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله  و هماهنگی لازم با دستگاه ها و سازمان های داخل و خارج کشور اقدام نماید.

 

ماده 8- اعضای مرکز

 

مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر می باشد:

الف- اعضای پیوسته، که اعضای هیات علمی و کارکنان تمام وقت مرکز هستند.

ب- اعضای وابسته، که اعضای هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

 

ماده 9- منابع مالی مرکز

الف- اعتبارات دولتی

ب- درامدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ج- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

د- انجام طرح های پژوهشی و برگزاری دوره های آموزشی

 

ماده 10- انحلال مرکز و یا تغییر و تجدید نظر در اساسنامه مرکز با درخواست شورای عالی و با تایید رئیس انستیتو پاستور ایران و تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی انجام خواهد شد.