اخبار مهم:

 • تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه تفضیلی 99
 • شروع آموزش برنامه پنکو برای کلیه مراکز پژوهشی،خدماتی و آموزشی و ستاد در تهران
 • برگزاری جلسات کمیسیون ماده 24 جهت تخصیص منابع به واحد های اجرائی بر اساس سیاست های مالی موسسه
 • اجرای مصوبات کمیسیون ماده 24.
 • تدوین اصلاحیه (عملکرد) بودجه تفصیلی 1397و همچنین پیش بینی بودجه تفصیلی 1398 و ارائه به دبیر خانه هیأت امنأ.
 • تدوین و بارگذاری مستندات در برنامه عملیاتی مشترک (HOP).
 • بارگذاری مستندات در سامانه مدیریت عملکرد سازمانی (شهید رجائی).
 • مبادله موافقتنامه با مراکز هزینه .
 • صدور تخصیص های مراکز هزینه در بازه زمانی سه ،شش و نه و دوازده ماهه.
 • پایش،تحلیل و ارائه گزارش عملکرد های مراکز در باره زمانی سه ،شش و نه ماهه .
 • پیش بینی لایحه بودجه 1399 و ارسال به سازمان برنامه و بودجه در آذر ماه 1398.
 •  ارسال پیش بینی خلاصه بودجه موسسه در سال های 1399 و 1400 به سازمان برنامه و بودجه.
 • ارسال گزارش تکالیف و مأموریت های قانونی و پیش بینی میزان تحقق برنامه های موسسه در سال 1399 به سازمان برنامه و بودجه .
 • جمع آوری اطلاعات در آمدی و دفاع از منابع درآمدی در دفتر تلفیق سازمان برنامه و بودجه جهت تصویب و درج در قانون بودجه سال 1399.
 • ارسال گزارش هدف ها ،راهبردها و برنامه های اجرائی در سال های 1399و 1400 به سازمان برنامه و بودجه در آبان ماه 1398.
 • بارگذاری اطلاعات مربوط به بهای تمام شده خدمات در برنامه الماس ( شرکت پنکو).
 • ثبت در خواست وجه اعتبارات سایر و تملک و دارائی های سرمایه ای به وزارت دارائی .
 • پی گیری تخصیص در سازمان برنامه و بودجه و وزارت دارائی .
 • پی گیری اعتبارات سایر منابع (آموزشی ، پژوهشی و تولیدی).
 • پی گیری اعتبارات ابلاغی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
 • جمع آوری اطلاعات و تشکیل جلسات تا پایان سال بابت موافقتنامه های مراکز هزینه برای سال 1399.
 • برگزاری جلسات مربوط به برنامه عملیاتی اختصاصی با واحد های ذیربط و اختصاص بودجه مورد نیازجهت عملیاتی نمودن برنامه مورد نظر .
 • پاسخگوئی به مراجع نظارتی مستقر در موسسه.

 

سیستم چت آنلاین