1. واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی(نیروهای شرکتی)
  2. واگذاری ایاب و ذهاب کرج
  3. خرید دیزل ژنراتور
  4. خرید چیلر 170 تن برای مجتمع کرج
  5. تجدید مناقصه خرید چیلر 170 تن
  6. نصب و راه اندازی فیبر نوری و دوربین مدار بسته تهران
  7. نصب و راه اندازی فیبر نوری و دوربین مدار بسته کرج و آمل
  8. شناسایی پیمانکار و مشاور کلین روم کرج
  9. شناسایی پیمانکار و مشاور برای طراحی پروژه ورودی پاستور
  10. مزایده فروش اموال مازاد
  11. مزایده خودروهای اسقاطی