آزمایش آب

 

بهداشت و سلامت جامعه رابطه مستقیمی با تهیه آب سالم  دارد از آنجایی که آب مهمترین عامل انتقال بیماریها بشمار می آید مسئله آلودگی آب از موضوعاتی است که از گذشته در زندگی بشر نقش مهمی داشته است آب آلوده یا مستقیما سلامتی انسان را تهدید می کند یا توسط میزبان واسط موجبات انتقال بیماری را فراهم می کند لذا با توجه به موارد فوق بررسی آلودگی آب از نظر وجود پروتوزوئرها و نماتودها و عوامل میکروبی حائز اهمیت می باشد.

بدین منظور در بخش انگل شناسی انستیتو پاستور ایران آزمایش آب جهت بررسی وجود انگل های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد، بدین طریق که: نمونه ارسالی که شامل آب شیر، چاه، رودخانه و .... در حجم نمونه مورد نظر (برای آب تصفیه 4 لیتر و آب خام 2 لیتر باشد) توسط  صافی های 2/. – 3/. میکرون صاف می شود و باید با  لام مخصوص سدویک رافتر (Sedyiwick Rafter) دیده شود.

*ظرف نمونه برداری نیاز به استریل ندارد ولی باید تمیز باشد و نمونه را سرد به آزمایشگاه انتقال داده و حداکثر 24 ساعت بعد از نمونه برداری باید  آزمایش شود.

نمونه شامل آب چاه ، چشمه ، رودخانه ، شیر آب با حجم حداقل 2 لیتر است که در ظروف تمیز برای بخش انگل شناسی ارسال می شده و بعد از چند بار سر و ته کردن و مخلوط کردن  فیلتر کرده و بعد از اتمام کار صافی را با یک سی سی آب مقطر شسته و توسط پیپت داخل لام سدویک ریخته و زیر میکروسکوپ نوری ابتدا با بزرگنمایی کم جهت بهتر دیدن تخم انگل و نماتود ها و سپس با بزرگ نمایی بالا برای دیدن و تشخیص پروتوزوئر بررسی می کنیم.

 

*لازم به یادآوری است که آب از لحاظ بیوشیمیایی و میکروب شناسی در بخش های بیوشیمی و باکتری شناسی هم مورد آزمایش قرار می گیرد.