مدیر آزمایشگاه: دکتر آرش آرش کیا


کارشناس آزمایشگاه: خانم مهسا جولایی


حوزه فعالیت این آزمایشگاه شامل انجام آزمایش‌های مولکولی مانند PCR و Real-Time PCR جهت شناسایی پاتوژن های ویروسی، تعیین ژنوتیپ و مقاومت دارویی ویروس‌ها، انجام تست‌های سرولوژیک جهت شناسایی عفونت‌های ویروسی، کشت ویروسی و شناسایی آنتی‌ژن‌های ویروسی است.