مدیر آزمایشگاه : دکتر سنا عیب پوش (هیئت علمی)

 

  کارشناسان و همكاران آزمایشگاه: خانم منیژه یوسفی بهزادی،  آقای امین دوستی ایراني و خانم نرگس شهبازی   

 

حوزه فعالیت آزمایشگاه : سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم بهداشتی یک سیستم حامی تصمیم‌گیری یا یک سیستم مدیریت اطلاعات است که زمینه‌های استفاده و کاربرد آن روزبه‌روز در حال گسترش است. بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در زمینه مراقبت‌ها و برنامه‌ریزی‌های سلامت، با مسئله مکان در ارتباط هستند. از طرف دیگر مشکلات و نیازهای بهداشتی مردم در مکان‌های مختلف متفاوت است که این امر ضرورت استفاده از یک ابزار تحلیل‌کننده و درعین‌حال انعطاف‌پذیر همچون سیستم اطلاعات جغرافیایی را ایجاب می‌کند. مسئولین و دست‌اندرکاران امور بهداشتی می‌توانند از نقشه‌های تولیدشده توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی به‌عنوان یک ابزار سودمند در زمینه پایش و ارزش‌یابی استفاده کنند و از این طریق توزیع مکانی و تغییرات ایجادشده در زمینه‌های مختلف (مثل فراوانی بیماری‌ها، وضعیت تسهیلات، شرایط نیروی انسانی و …) را موردبررسی و ارزیابی قرار دهند.


مطالعات اپیدمیولوژیک بیماری‌ها (نظیر مطالعات کوهورت، مورد شاهدی، مقطعی، تجربی و ...) و مطالعات اپیدمیولوژی مولکولی نیز ابزار پاسخ به بسیاری از سؤالات در حوزه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر است که در این آزمایشگاه دنبال می‌شود.


این آزمایشگاه در راستای پاسخ به این سؤالات و به‌عنوان ابزار تصمیم‌گیری مدیران انستیتو پاستور ایران و سیستم بهداشتی کشور عمل می‌نماید.