مدیر آزمایشگاه: دکتر صفورا غريب زاده  (هیئت علمی)
 

كاركنان و همكاران آزمايشگاه:  آقای امین دوستی ایرانی و احمد قاسمي


حوزه فعالیت آزمایشگاه: در واحد آمار زیستی این آزمایشگاه تمرکز و تأکید بر توسعه و استفاده از روش‌های آماری است که در راستای حل مسائل و پاسخ به سؤالاتی است که در بهداشت، پزشکی، ژنتیک و بیولوژی انسانی مطرح می‌شوند.

 

در واحد بیوانفورماتیک نیز با بهره‌گیری از اطلاعات پایه بیولوژی نظیر توالی DNA و RNA و پروتئین و پردازش آن‌ها در کامپیوتر با استفاده از روش‌های آمار و ریاضیات، اطلاعات باارزشی تولید می‌شود.