آزمایشگاه کشت، توسعه/دست ورزی، بهبود و غربالگری سلول‌ها و میکروارگانیسم‌ها

 


مدیر آزمایشگاه: دکتر داریوش نوروزیان؛ متخصص بیوشیمی (هیأت‌علمی رسمی)

 

کارشناسان آزمایشگاه: زهرا صفاری (قراردادی)

 

حوزه فعالیت آزمایشگاه: کشت، توسعه/دست ورزی، بهبود و غربالگری سلول‌ها و میکروارگانیسم‌ها جهت دست‌یابی به محصول بیولوژیک/غیر بیولوژیک. بررسی اثر نانوذرات

و نانو داروهای مختلف بر رده‌های مختلف سلولی همچنین بررسی اثر پلاسمای سرد بر رده‌های سلولی مختلف.