شرح وظایف و عملکرد

 

  • جداسازی و شناسایی قارچ‌های مولد مایکوتوکسین
  •  
  • بررسی فیلوژنی و ژنتیک مولکولی قارچ‌های مولد مایکوتوکسین
  •  
  • بررسی متابولیت های اولیه (پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، لیپیدها) و ثانویه (مایکوتوکسین ها،......) قارچ‌های ساپروفیت و بیماری‌زا
  •  
  • بررسی پاتوژنز قارچ‌ها و ارتباط قارچ – میزبان
  •  
  • تحقیق و طراحی روش‌های مؤثر کنترل تولید متابولیت های اولیه و ثانویه قارچی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها و گیاهان دارویی