کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۰۲۸۷ / ت ۵۰۳۲۸ هـ تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری)، احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی،تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

 

 اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

  • تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه
·         تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم
  • اقداماتبازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه وتشویق و تنبیه
·         راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم
  • تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع
·         تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن
  • بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
·         تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری
  • سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات
·          راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن