پاسخگویی به شکایات

 

        وظایف پاسخگویی به شکایات

 • دریافت شکایات شفاهی و کتبی مراجعین و همکاران از واحدها، کارکنان و مدیران
 • دریافت شکایات و گزارش های ارجاعی از نهادها و واحدهای نظارتی برون سازمانی
 • دریافت شکایات و گزارش های واصله از سامانه های بازرسی، سامانه ارتباط الکترونیکی دولت و مردم و سازمان بازرسی کل کشور
 • بررسی صحت و سقم شکایات و گزارش های واصله و پیگیری از مبادی ذیربط تا اخذ نتیجه
 • بررسی و پاسخگوئی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور
 • بررسی در مورد صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به شاکی در صورت لزوم 
 •  تجزیه و تحلیل پاسخ های دریافتی به منظور پاسخگویی به شاکیان
 • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی
 • دریافت شکایات واصله از عملکرد واحدهای مختلف و همچنین پرسنل دستگاه به صورت شفاهی و مکتوب
 • تحلیل علل پیدایش شکایت و ارائه راهکار مناسب به منظور جلوگیری از تکرار آن
 • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل آن و ارائه گزارش به ریاست سازمان 
 • سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و ارسال گزارش در این خصوص به ریاست سازمان
 •  پیگیری نتیجۀ گزارشهای تهیه شده جهت ریاست محترم و مدیران ارشد انستیتو پاستور ایران