دسته بندی لیست خدمات الکترونیک بر اساس :
انتخاب کنید
فروش تولیدات زیستی ( از قبیل انواع واکسن ها ، کیت های آزمایشگاهی ، سرم(پاتن) و حیوانات آزمایشگاهی
ارائه آموزش در سطوح تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا
ارائه محصولات سفارشی خاص برای توسعه تحقیقات زیستی
ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
ارائه خدمات تخصصی زیستی
ارائه خدمات کلینیکی بیماریهای ویژه