تقویم جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع سال 98

تقویم جلسات کمیته مدیریت عملکرد سال 98

تقویم جلسات کمیته نظارت بر دستورالعمل ها،بخشنامه ها و قوانین سال98

تقویم جلسات کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین سال98

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 98/2/24

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/2/24

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 21/3/98
 

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 98/4/18

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/4/18

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 98/5/15

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/5/15

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 98/6/26

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/6/26

جلسه کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و قوانین مورخ 98/7/9

جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین مورخ 98/7/7

جلسه کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و قوانین مورخ 98/7/22

جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین مورخ 98/7/22

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 98/7/23

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/7/23

 

جلسه کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و قوانین مورخ 98/8/14

جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین مورخ 98/8/14

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 98/8/21

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/8/21

جلسه کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و قوانین مورخ 98/8/28

جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین مورخ 98/8/28

 

جلسه کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و قوانین مورخ 98/9/12

جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین مورخ 98/9/12

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 98/9/19

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/9/19

 

جلسه کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و قوانین مورخ 98/10/22

جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین مورخ 98/10/22

 جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ98/10/17

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/10/17

 

جلسه کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و قوانین مورخ 98/11/21

جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین مورخ 98/11/8

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 98/11/15

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/11/15

 

جلسه کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و قوانین مورخ 98/12/6

جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین مورخ 98/12/6

 جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع مورخ 98/12/13

جلسه کمیته مدیریت عملکرد مورخ 98/12/13