مدیر فنی: دکتر امیر امان زاده


         

كلیّه فعالیتهای تحقیقاتی مربوط به تهیه و ارزیابی های مرتبط با سلول در سطح پایان نامه های دانشجوئی و

طرحهای پژوهشی از جمله تولید رده های سلولی جدید، در این آزمایشگاه تحقیقاتی انجام میشود