حوزه فعالیت آزمایشگاه: در این آزمایشگاه، طرح‌های پژوهشی در خصوص بیان و عملکرد سایتوکاین ها در بیماران مبتلابه لیشمانیوز پوستی و احشایی، توبرکلوز و سرطان، با استفاده از PCR Real-Time انجام شده و یا در حال انجام می‌باشند. از دیگر فعالیت‌های این آزمایشگاه، ارزیابی microRNA و پژوهش برای تهیه واکسن‌های نوترکیب و DNA می‌باشند. همچنین آزمایش‌های مولکولی از قبیل کلونینگ ژن‌ها، بیان و تخلیص پروتئین‌های نوترکیب و کاربرد آن‌ها در مطالعه مولکول‌های کاندید واکسن و نیز در درمان مدل‌های موشی به‌منظور مطالعه پاسخ‌های ایمنی، در این آزمایشگاه انجام می‌شوند. بررسی ژنتیکی سویه‌های مختلف انگل لیشمانیا نیز در این آزمایشگاه صورت می‌گیرد.