تعداد و اسامی کتب منتشرشده در 5 سال گذشته:

 

2 مورد تألیف – 1 مورد ترجمه


  • ترجمه کتاب ژنتیک پزشکی هافی (دکتر مرتضی کریمی پور)

  • - تألیف کتاب ژنتیک (دکتر رضا مهدیان)

  • - تألیف کتاب یوتانزی حیوانات آزمایشگاهی (دکتر عصمت میراب زاده اردکانی)

  • - یک جزوه مبانی کمیته اخلاقی حمایت از حیوانات مورداستفاده در کارهای علمی (85 صفحه) و
  •  
  • ضمیمه آن با عنوان «پیشنهاد‌هایی مبنی بر نحوه تشکیل و ادامه کار کمیته اخلاقی حمایت از حیوانات مورداستفاده در کارهای علمی » (12 صفحه)