كتاب‌ها:

 • چاپ جديد راهنمای درمان انتي بيوتيكي و واکسیناسیون. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1391-1395
 • چاپ جديد راهنمای درمان انتي بيوتيكي و واکسیناسیون. نشر پوشه، 1390
 • اطلاعات پزشکی توریسم.پژواک قلم و .BUMS (in English) تهران 1389
  • 
  راهنمای جامع پزشکی در مسافرت های بین المللی برای مسافران و پزشکان.جمعیت هلال احمر-کاربردی هلال ایران، تهران 1389
  • 
  چاپ جديد راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1388
  • 
  ریسک فاکتورهای بروسلوز انسانی.(به زبان انگلیسی و المانی) ناشر VDM Verlag. 1388
  • 
  چاپ جديد راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1388
  • 
  چاپ جديد راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1387
  • 
  چاپ جديد راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1386
  • 
  چاپ جديدراهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1385
  • 
  تاليف راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر مجله بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1384
  • 
  تاليف گايدلاين آنتي بيوتيك ها. ناشر مجله بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1383
  • 
  تاليف درسنامه بيماريهاي عفوني.انتشارات پورسينا، 1381
  • 
  تاليف درسنامه سل. انتشارات پورسينا، 1381
  • 
  ترجمه بخش بيماري هاي عفوني نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
  • 
  ترجمه بخش نوزادان نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
  • 
  ترجمه بخش ايمونولوژي نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
  • 
  ترجمه بخش الرژي نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
  • 
  ترجمه بخش ريه نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
  • 
  تاليف درسنامه بهداشت و اپيدميولوژي 2000 انتشارات ارجمند
  • 
  ترجمه بخش بيماري هاي عفوني نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
  • 
  ترجمه بخش نوزادان نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
  • 
  ترجمه بخش ريه نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
  • 
  ترجمه بخش الرژي نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
  • 
  ترجمه بخش ايمونولوژي نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
  • 
  ترجمه بخش روماتولوژي نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده